Nieuwsbrief juni 2024

page1image9380800

Nijmegen, 17 juni 2024

Beste tuinder,

Graag willen we alvast de concept-notulen van de 20 april gehouden ledenvergadering aan jullie aanbieden. Zie hiervoor de pagina ALV 2024.

Deze notulen zijn wel binnen het bestuur besproken en goedgekeurd, maar ze worden pas definitief als de leden ze op de volgende ALV goedkeuren.

Twee belangrijke zaken die op de vergadering aan de orde zijn geweest, verdienen aparte vermelding:

De vereniging gaat zich houden aan de bepaling in het huurcontract met de gemeente Nijmegen, waarin staat dat iedere tuinder een jaarcontract heeft. Normaal gesproken wordt dit contract ieder jaar verlengd, maar bij onvoldoende onderhoud van de tuin kan het bestuur besluiten het contract te beëindigen. In voorgaande jaren was het dan mogelijk een beroep te doen op de ALV, dat is nu niet meer het geval.

Het tweede punt is het besluit om een administratiekantoor in te schakelen voor het versturen van de contributie-facturen en het maken van de jaarstukken. Het bestuur zag zich hiertoe gedwongen omdat er geen lid binnen de vereniging was met voldoende financiële kennis die deze taken kon verrichten. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee, die alle leden terug gaan zien op de jaarfactuur. Gelukkig hebben we voor het “dagelijkse werk” wel een nieuwe penningmeester gevonden.

We hopen dat we nog even zon gaan zien de komende periode en wensen jullie nog een goede zomer toe.

Namens het bestuur, Jeannette Zweers secretaris