Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 1 juli 2023

Tijd: 10:30 tot 11:30

Plaats: tuinvereniging Smalle Steeg kantine

AGENDA

1: Opening

2: Korte terugblik op afgelopen jaar

3: Mededelingen

4: Notulen ALV 2022

5: Financieel verslag 2022

-Toelichting financieel jaar 2022
-Verslag kascommissie (Peter Vaesen en Jos van Hinthem) Vaststellen jaarrekening 2022
-Verlenen decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid 2022 Benoemen leden kascommissie 2023
-Begroting 2023

6: Tuincommissie

7: Klusdagen

8: Dank woord aan de vrijwilligers

9: Voordragen opzegging tuin 34

10: Aan en aftredend bestuurslid

Aftredend: Raouf Mousa en Will Jansen – Herkiesbaar: Albert van der Wijst-  Nieuwe leden

11: Rondvraag

12: Sluiting